Bilgilendirme Politikası Hakkında

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Şöyledir.

1. Amaç

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. gerek yönetimi gerekse hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz hedefi, hissedarlar için Metemtur A.Ş.'nin piyasa değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir.

Metemtur A.Ş.'nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve net bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları ve sermaye piyasası katılımcıları ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Metemtur A.Ş. kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına, Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesi hususunda büyük bir hassasiyet ve özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Metemtur A.Ş. tüm personeli ile danışanlarını kapsamakta; Metemtur A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Metemtur A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin 17 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Metemtur A.Ş.’nin web sitesi olan www.metemtur.com aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Metemtur A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Şirket Genel Müdürlüğümüz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konuyu gözetmek ve izlemekle vazifelendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Metemtur A.Ş. tarafından kullanılan yöntem ve araçları ise;

 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları,
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
 • Türk Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, Genel Kurul ve/veya Olağanüstü Genel Kurul çağrısı),
 • Kurumsal İnternet Sitesi (Metemtur.com) bilgilendirmeleri,

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Metemtur A.Ş.'nin mali tabloları ve dipnotları Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmaktadır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda KAP’a iletilerek kamuya Açıklanır ve İnternet sitesinde yayımlanır.

Geçmiş dönemleri içeren faaliyet raporu,mali tablo ve dipnotlarına Şirket İnternet sitesinden ulaşılabilir.

5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Şirket İnternet sitesinde yayımlanır.

Detaylandırılmış olarak hazırlanan yıllık faaliyet raporu ilgili mercilere sunulmak üzere hazır edilir.

6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Metemtur A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Şirket Genel Müdürlüğümüz nezdinde Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz tarafından hazırlanır ve elektronik ortamda imzalanarak KAP’a iletilir ve kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru,net, anlaşılabilir, ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Metemtur A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde ( www.Metemtur.com ) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle İnternet sitesinde yeralır.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümümüztarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Genel Müdürlüğümüz'ün değerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Yardımcısı tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Metemtur A.Ş. çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Genel Müdür Yardımcılığı’na yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Metemtur A.Ş.'nin içsel bilgilerine düzenli erişen ve gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bundan dolayı, idari karar vermeye yetkili olmayan kişiler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere sürekli ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise İcra Kurulu Üyeleridir.

İçsel bilgilere erişimi olanların listesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği”nin 7 nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK’ya ve/veya BİST’e iletilmek üzere yazılı olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz’nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Metemtur A.Ş. ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Metemtur A.Ş. prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Özellikle internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Yatırımcı İlişkileri Bölümümüz bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini yapar.

Genel Müdürlüğümüz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin 9 uncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna ek olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST'den doğrulama talebi geldiğinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Metemtur A.Ş. içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-15.1 “Özel Durumlar Tebliği”nin 6 ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş Genel Müdürlüğümüzün yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Metemtur A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden Genel Müdürlüğümüz ile İdari ve Mali İşler Bölümü sorumludur. Metemtur A.Ş. analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmakkaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket., bilgilendirme politikasına uygun olarak, gerekli gördüğü hal ve zamanlarda geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP’ta açıklanabilir.

Önemli değişiklik varsa sayı sınırı aşılabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde ivedilikle kamu bilgilendirilmesinde bulunulur.

14. Sessiz Dönem

Metemtur A.Ş., asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçları ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Metemtur A.Ş. için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Sessiz dönem boyunca;

 • Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, finansal durumu konuşulmayacaktır,
 • Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirilmeyecektir,
 • Finansal sonuçlarla ilgili kamuya açıklanmış bilgiler hariç, bire bir ve küçük gruplar

tarafından yöneltilen sorular cevaplanmayacak; bu tip gruplara açıklama yapılmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara www.metemtur.com üzerinden yer verilecektir.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Metemtur A.Ş. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI-104.1 numaralı Tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin Piyasa Bozucu Eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Metemtur A.Ş. Web Sitesi (www.metemtur.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda www.Metemtur.com internet adresinde yer alan Metemtur A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Metemtur A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge, raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkında bilgilendirmelere Web Sitesinde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar .

Web Sitesinde yeralan başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

 • Kurumsal kimliğe ilişkin bilgiler
 • Misyon, vizyon, şirket değerleri, etik kurallar
 • Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • SPK Özel Durum Açıklamaları
 • Şirket Esas Sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgisi
 • Finansal Tablolar
 • Genel Kurul'un toplantı tarih ve gündemi hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Kar dağıtım politikası
 • Bilgilendirme politikası
 • Bağış ve Yardım politikası
 • Ücretlendirme politikası