METEMTUR ETİK İLKE, DEĞER VE DAVRANIŞ KURALLARI Hakkında

METEMTUR ETİK İLKE, DEĞER VE DAVRANIŞ KURALLARI

 1. TEMEL İLKELER
 1. DAVRANIŞ KURALLARI
 1. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ
 1. METEMTUR’UN ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİLERİ
 1. HEDİYE KABUL ETME VE VERME POLİTİKASI
 1. METEMTUR BİLGİ VE VARLIKLARIN KULLANIMI
 1. GİZLİLİK
 1. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
 1. RESMİ KURUM VE YETKİLİLERE KARŞI DAVRANIŞLAR
 1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
 1. ÇALIŞANIN HAKLARININ KORUNMASI
 1. AYRIMCILIĞIN VE TACİZİN ÖNLENMESİ
 1. MOBİNG’İN ÖNLENMESİ
 1. DOĞA VE ÇEVRENİN KORUNMASI
 1. SİYASİ FAALİYETLER
 1. SOSYAL SORUMLULUK
 1. SOSYAL MEDYA KULLANIMI
 1. BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARININ KULLANIMI
 1. YASALARA VE ŞİRKET DÜZENLEMELERİNE UYUM
 1. UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN BİLDİRİLMESİ

METEMTUR Yönetim Kurulu Üyeleri bu belgede tanımlanan davranış kurallarını benimser. Bu belgede yer alan kuralların tümüne çalışanlarımız tarafından azami uyum sağlanır.

 1. TEMEL İLKELER

METEMTUR’un uzun vadeli çıkarlarının; toplumun, ülkenin, çalışanların, kamunun, devletin, pay sahiplerinin, yatırımcıların ve tedarikçilerin isteklerine cevap verecek biçimde geliştirilmesinde:

 • Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması,
 • Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,
 • İfade ve eylemlerin tutarlı, açık ve net olması,
 • Maliyet bilinci ve verimlilik hedefiyle çalışılması,
 • Misyon ve vizyona uygun çalışılması,
 • Misyon ve vizyona uygun çalışılması,
 • Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,
 • Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin desteklenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması esastır.

 2. DAVRANIŞ KURALLARI

METEMTUR çalışanları:

 • Örnek davranışı, nezaket, içtenlik, karşılıklı hoşgörü ile herkesin birbirine saygılı davrandığı, açık iletişime olanak tanıyan bir çalışma ortamı oluşturur.
 • İşle ilgili ilişkilerde, profesyonelce, adil, tarafsız ve objektif davranır.
 • METEMTUR’un kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.
 • METEMTUR personeli gerek kurum içi gerekse kurum dışı bireylerle bir araya gelme durumunda, şirketi en iyi şekilde temsil edecek giyim, davranış ve konuşma hususlarına dikkat
 • Mesleki yetkinliklerini ve hizmet kalitesini sürekli geliştirir.
 • Görev gerekliliklerine uygun olarak dikkatli, doğru ve zamanında hareket etmeye özen gösterir.
 • Çalışmalarında gereken bilgi, beceri ve tecrübeyi ortaya

 3. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ

METEMTUR çalışanları:

 • Şirket ile çıkar çatışması yaratacak bir faaliyet ya da davranış içine
 • Şirket varlıklarını kişisel çıkarları, şirket içinden veya dışından herhangi biri yararına kullanmaz.
 • METEMTUR’un anlaşma yapması söz konusu olabilecek firmalar ile pazarlık sürecinde Şirket’in olası

avantajlarını zayıflatacak kişisel anlaşmalar yapmasına, buna neden olacak faaliyetlere girmesini veya finansal işlemler yürütmesini kabul etmez.

 4. METEMTUR’UN ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİLERİ

METEMTUR; anlaşma yapacağı kuruluşları, iş ortaklarını, tedarikçilerini Şirket’in çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.

METEMTUR’un tüm ticari faaliyetlerinde ŞİRKET menfaatlerinin korunması esastır.

 5. ARMAĞAN

Birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) dâhil olmak üzere METEMTUR çalışanları işi ile ilgili olarak; müşteri, tedarikçi firma veya diğer üçüncü şahıslardan doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket’in tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki armağanları ( kalem, takvim, ajanda gibi mütevazi hediyeler haricinde ) komisyon veya bahşiş niteliğinde sunulan para, çek, gayrimenkul yüklü olan

kişisel hizmeti veya desteği talep ve kabul etmez.

İş görüşmesi veya ortak çalışma niteliğinde olan faaliyetlerle bunu izleyen (örneğin bir toplantının saatleri içinde öğle yemeği, sonrasında tertip edilmiş bir kokteyl veya birkaç gün süren etkinliklerde bir akşam yemeği) davetler kabul edilebilir.

6.  BİLGİ VE VARLIKLARIN KULLANIMI

Şirket çalışanları, şirketteki görevi nedeniyle sahip olduğu bilgileri ve Şirket’in varlıklarını, kişisel amaçları veya bir başkasının kişisel çıkarları için kullanılmamasına azami dikkat eder.

7.  GİZLİLİK

METEMTUR çalışanları, ilgili mevzuat gereği açıklamakla yükümlü olunan veya kamuya ait bilgi hariç olmak üzere, görevleri gereği öğrenmiş oldukları, Şirket’in kendisine emanet ettiği bilgilerin gizliliğini korur.

Bu bilgileri kendisi veya başkalarının kişisel kazançları için kullanmaz. Ücret bilgisi kişiye ait özel bir bilgidir. Çalışanın kendi ücret bilgisini diğer çalışanlarla paylaşması, diğer çalışanların ücret bilgilerini öğrenmeye çalışması veya ücretlerin gizliliği prensibine dayanarak uygun görülmez.

Şirket gizli bilgileri, gerek şirket içinde gerekse dışında umumi yerlerde konuşulmaz.

8.  İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

METEMTUR işyerinde ve işbaşında, iş sağlığı ve güvenliğini sağlar. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.

Geçerli bir doktor raporu haricinde, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeler bulundurulmaz, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde çalışılmasına izin verilmez.

9.  RESMİ KURUM VE YETKİLİLERE KARŞI DAVRANIŞLAR

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturmalara destek verir, resmi makamlar tarafından sorulan soruları doğru ve eksiksiz olarak cevaplar.

Görevlerini yerine getirirken, herhangi bir gerçek/tüzel kişiye veya kamu kurumuna rüşvet teklif etmez, almaz ve yolsuzluk yapmaz.

10.  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

METEMTUR çalışanları kamuya yapılacak her türlü açıklamada izlenecek yöntem, açıklama yapmaya yetkili kişiler Şirket Bilgilendirme Politikasında yer almakta olup, Bilgilendirme Politikasındaki düzenlemelere uygun hareket eder.

METEMTUR, yatırımcı ilişkilerinde, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatından ve METEMTUR düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetir ve izler.

11.  ÇALIŞAN HAKLARININ KORUNMASI

METEMTUR, iyi niyetle sorunlarını ve endişelerini bildiren çalışanların haklarını korumayı taahhüt eder ve niyetli davranışlarda bulunan personeline aleyhte davranışlarda bulunmaz. Ancak gerçeğe aykırı yapılan bildirim ve suçlamalar karşısında gerekli aksiyonlarını alır.

12.  AYRIMCILIĞIN VE TACİZİN ÖNLENMESİ

METEMTUR, işe alma ve çalışma süreçlerinde; ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüde ayrım gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlar.

Şirket çalışanlarının bu ilkeyi ihlal eden nitelikteki davranış ve eylemlerine tolerans gösterilmez, diğer bir çalışanı veya üçüncü kişiyi bu konularda taciz eden çalışanlar olursa gerekli aksiyonları alır.

 13. MOBİNG’İN ÖNLENMESİ

METEMTUR çalışanları; çalışana yapılan herhangi bir bezdiriyi kabullenmez. Bu tip davranış sergileyenleri koruyucu, teşvik edici, cesaretlendirici veya kışkırtıcı eylemlerde bulunamaz.

14.  DOĞANIN VE ÇEVRENİN KORUNMASI

METEMTUR çalışanları içinde yaşamış olduğu dünya ve ülkesi adına başta doğa olmak üzere bulunduğu çevreyi koruma bilinciyle davranır ve bu bilinci yansıtır. Doğaya ve çevresel tehditlere karşı önleyici yaklaşımları destekler, bu alanda yapıcı ve korumaya yönelik teknolojik gelişmeleri de takip eder.

Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, olası çevresel etkileri, atık ürünlerinin mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı ve/veya geri kazanmayı hedefler.

15.  SİYASİ FAALİYETLER

METEMTUR, siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adayları destekleyici faaliyetlerde bulunmaz, bu kişi ve kuruluşlara bağış yapmaz.

METEMTUR çalışanları işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetleri icra etmez. Şirket’e ait kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanmaz.

16.  SOSYAL SORUMLULUK

METEMTUR, çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlerde gönüllü olmaları konusunda destekler.

17.  SOSYAL MEDYA KULLANIMI

METEMTUR çalışanları:

 • Sosyal Medya üzerinden ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüdeki kişi veya gruba rahatsız edici şekilde yaklaşan, taciz eden, ayrımcılık yapan, karalayan, küçük düşüren, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlamaz.
 • İşi gereği sahip olduğu bilgiler veya kurum içi süreçler hakkında yalnızca Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Şirket Web sitesi olan metemtur.com hariç herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşımda bulunamaz.

18.  BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARININ KULLANIMI

 • Müşterilere ve çalışanlara ait kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması öncelikli hedef olduğundan bu hedefe uygun olarak konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder, gerekli önlemleri alır.
 • Çalışmaları kapsamında elde ettiği her türlü ticari, finansal, mali, idari ve hukuki bilginin gizliliğini koruyarak, bu bilgileri diğer kişi ve/veya kuruluşlara açıklamaz.

Bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi verir ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri alır.

Şirket çalışanları, METEMTUR’dan ayrıldıktan sonra da görevlerinden dolayı sahip oldukları bilgi, belge, proje ve dokümanları şirket dışına çıkaramaz ve paylaşamaz.

 • Güvenlik ihlaline sebep olabilecek işlemlerden kaçınır, böyle bir durumla karşılaştığında bunu Şirket Bilgi Sistemleri Yöneticisine bildirilmesi gerekir.
 • Kurumsal iletişim yalnızca şirkete ait kurumsal platformlar üzerinden yürütülür.
 • Şirket bilgisayarları sadece iş amaçlı kullanılır.
 • Bilgi teknolojileri erişiminde kullanılan kişiye özel şifreler, kullanıcı adları ve bilgileri gizli tutar ve kimseyle paylaşmaz. Bilgi gizliliğine özen gösterir, görev gereği verilen yetkileri sadece görevin icrası için kullanır ve gerekli olan bilgiye erişim sağlar.

19.  YASALALAR VE ŞİRKET DÜZENLEMELERİNE UYUM

METEMTUR çalışanları:

 • Görevleri ile ilgili yasal mevzuatı, düzenleme ve uygulamaları bilir. Bunlara uygun şekilde hareket eder.
 • Yürürlükte olan mevzut, yasa ve şirket düzenlemelerine aykırı gördükleri ya da şüphelendikleri her türlü durumu doğrudan İdari İşlem Sorumlusuna bildirmekle yükümlüdür. Şirket bu tür bilgilendirmelerde bulunan kişilerin kimliğini afişe etmemektedir.

20.  UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN BİLDİRİLMESİ

Çalışanlar, Şirket İş Etiği Kuralları’nın veya Şirketin tabi olduğu yasal düzenlemelerin ihlal edildiğini öğrenirse bunu öncelikle doğrudan bağlı oldukları yöneticilerine, durum doğrudan bağlı olunan yönetici ile ilgili ise Genel Müdürlüğe, olayla ilgili bir adım atılmaz ve sonuç alınamaz ise Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.