Sürdürülebilirlik ve Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Bilgilerimiz Şöyledir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKA ve STRATEJİMİZ

Sürdürülebilirlik konusunda en önemli yer tutan iklim değişikliği sorunu ile mücadelede en etkin çözüm olan yenilenebilir enerji yatırımları, varlıklarımız içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yatırımlar aynı zamanda yarattığı düzenli nakit akışları ile Şirketimizin genel yönetim giderlerini karşılayarak Şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bu açıdan Şirketimizin sürdürülebilirlik pozisyonunun oldukça dengeli, hem kendisine hem de dünyaya değer yaratan bir noktada olduğunu değerlendiriyoruz. Büyümemizde bu dengeyi korumak en önemli hedeflerimizden birisi olacaktır. Metemtur, ekonomik faaliyetlerini çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak yürütür. Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde önemli bir rol oynar. Kurumsal yönetimle, başta sermaye piyasalarında yer almanın gerektirdiği, kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi, yürürlükteki tüm kanun ve yasalara uyum ve dünya genelinde ve ülkemizde kabul görmüş iş etiği standartlarının en üst seviyede içselleştirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, Kurumsal Yönetim; Çevre ve Sosyal Sorumluluk alanlarındaki hedeflere ulaşılmasının yöntemlerini, uygulamalarını ve işleyişini yerine getirmek üzere konumlandırılmıştır. Bu genel çerçeve içerisinde Şirketimiz; - Yürüttüğü faaliyetlerin başta ortakları/yatırımcıları ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına etkilerini, çevresel ve sosyal sonuçlarını göz önünde bulundurur, olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tedbirleri alır, - Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder, - Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır, - Tüm ulusal ve yerel yasalara ve genel kabul görmüş iş etiği standartlarına uygun hareket eder, - Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Tedarikçi seçiminde ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunu gözetir, - Çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ile ilgili olarak attığı adımları maliyet olarak değil yatırım olarak görür ve orta uzun vadede bu yatırımların, şirket değerine katkı sağlayacağını bilir, - Enerji yatırımlarında ve enerji kullanımında karbon salınımını en aza indirecek alternatifleri tercih eder, - İnşaat ve gayrimenkul yatırımlarında doğa ve çevre ile uyumlu yapılar üretmeyi hedefler, - Yatırım yapacağı sektör ve şirket seçimlerinde, sektör ve şirketin çevre ve sosyal sorumluluk ile ilgili uygulamalarını sorgulayarak hareket eder. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde kurumsal yönetimin merkezi rolü nedeniyle, Şirketimizdeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza raporlamalar yapılacaktır. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili sorumluluk yönetim kurulundadır.

METEMTUR İNSAN HAKLARI ve ÇALIŞAN HAKLARI POLİTİKASI

Metemtur, “Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi”nin bir parçası olarak, başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşları ile kurduğu ilişkilerde insan haklarını en ön planda tutan bir anlayış ile hareket eder. Nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmak ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı hazırlamak üzere İnsan Hakları Politikası oluşturulmuştur. İnsan Hakları Politikası ile Şirketimiz; Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen mevzuata, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme’ye, ILO Sözleşmelerine ve ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gömüş insan hakları uygulamalarına uyumu hedefler. Bu çerçevede Şirketimiz; - Faaliyetlerinde, işe alım ve terfi süreçlerinde; fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder, - Çalışanların çeşitliliğini zenginlik kabul eder, - İş sağlığı ve güvenliğini, her türlü Şirket değer ve faaliyetinin önünde görür, iş kazalarına tolerans gösterilmez, - Çalışanların, iş ortamında ifade özgürlüğü hakkını destekler, - İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir. - Çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir, - Kendi iş süreçlerinde ve tedarik zincirinde, çocuklar için zihinsel, fiziksel, toplumsal ya da ahlaki açılardan tehlikeli ve zararlı işler olarak nitelendirilen çocuk işçiliğe izin verilmez, - İnsan ticareti, zorla çalıştırma, mecburi çalıştırma gibi modern köleliğin hiçbir biçimini kabul etmez, - Tedarik süreçlerinde, yatırım ve şirket satın alma kararlarında; potansiyel karşı tarafların insan hakları politika ve uygulamalarını inceler ve sonuçlarını karar alma sürecinde dikkate alır. İnsan hakları politikası ile ilgili hususlar Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından takip edilir, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

METEMTUR YATIRIM ENERJi TURiZM VE iNŞAAT A.Ş. 2022 YILI SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK RAPORU 27.12.2022

Şirketimizin sürdürülebilirlik uygulamaları; yönetim kurulumuzca onaylanan "Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz "Metemtur insan Hakları Politikası" ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafıdan yayımlanan Sürdürülebilirlik ilkeleri ve Sermaye Piyasası, Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

2022 yılında şirketimizin uygulamalarında, " Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejimiz’e ve "Metemtur insan Hakları Politikasi" ile ayrılık oluşturabilecek veya celişki ki yaratacak herhangi bir durum olmamıştır.

Şirketimizin 2022 yılında yürüttüğü en onemli faaliyetleri enerji üretimi ve "Fuga Panorama" gayrimenkul projesi kapsamındaki inşaattir.

İnşaatımızın kapsamında doga ve çevreye uyum dikkate alınmış, rüşvet veya yolsuzluğa tolerans gösterilmemiştir. Aynı zamanda inşaat faaliyetlerimiz kapsamında gerek kendi çalışanlarımız gerekse taşeronların çalışanları açısından insan hakları ve fırsat eşitliği konularında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Sürdürülen inşaat faaliyeti kapsamında iSG riskleri minimuma indirilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları en üst seviyede takip edilmiştir.

Şirketimizin enerji alanındaki faaliyetleri yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız bünyesindeki güneş enerjisi santralleri 2022 yılında beklenen miktarlarda üretim gerçekleştirerek karbon salınımlarının azaltılmasına katkı sağlamıştır. 2021 yılı sonunda aldığımız Denizli iii Çal ilçesinde üretim yapan güneş enerji santralinin de şirketimiz bünyesine katılması ve operasyonlarının entegre edilmesi ile birlikte yenilenebilir enerji üretimimiz artırılmıştır.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde; Şirketimizin Sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunun 2022 yılında artarak devam ettiği sonucuna varılmış olup, bu raporumuzun yönetim kuruluna bilgi amaçlı olarak sunulmasına karar verilmiştir.