Komitelerimiz Hakkında

Komitelerimiz

Komitelerimiz ve Bilgileri Hakkında

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) gereği 15.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Yıllık olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına ilişkin rapor hazırlar ve yıllık mali tabloların yayınlanma döneminde kamuya duyurulur.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.Komite en az 2 üyeden oluşur. Bu aşamada sadece komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı daha fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi,görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu'nun 15.09.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Kuruluş;

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No:56) gereği 15.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Aynı tebliğ gereğince 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile komiteye ilişkin çalışma esas ve usulleri belirlenmiştir.

2. Amaç ve Görevler;

Komitenin başlıca görevleri Yönetim Kurulu adına iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçinin yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mali bilgilerin ve şirket duyurularının kamuya bildirimini gözetmektir.

3. Komite Yapısı;

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu aşamada sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçim yapılır.

4. Çalışma Şekli;

Komite yılda en az 4 defa olmak üzere 3 ayda bir, komite üyelerinin en kolay ulaşım sağlayacağı yerde, toplanır. Komite gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir. Komite 2 üyeden oluşuyorsa tamamı ile daha fazla üyeden oluşuyorsa salt çoğunluk ile toplanıp karar alabilir. Toplantı tutanakları yazılı hale getirilerek Yönetim Kuruluna sunulur. Tutanaklarda toplantı tarihi,görüşülen konular ve alınan kararlar belirtilir. Verilen tutanaklar tavsiye niteliğinde olup nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

5. Yürürlük;

Denetim Komitesinin çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca oluşturulur ve düzenlenir. İşbu Denetim Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetim Kurulu'nun 15.09.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile yürürlüğe alınmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilinecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ ve KAPSAM

Madde 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi;

  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi (“KRY”) yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
  • Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
  • Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması,

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

IV. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 4 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komitede, muhasebe, finans, denetim, hukuk, yönetim vb. alanlarda tecrübeye sahip uzman kişiler görev alabilir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Üyelik

Madde 5- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Madde 6- Komite her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa Şirket merkezinde toplanır. Katılanların oybirliği ile karar alır.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

V. GÖREV VE SORUMLUKLAR Madde 7- Komite,

  • Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar
  • Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
  • Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirler, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlar.
  • Risk yönetimi sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılır, modelleri düzenli olarak gözden geçirir, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri
  • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep
  • Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirir.

Komite, çalışma sonuçlarını ve önerilerini iki ayda bir yönetim kuruluna raporlar.

VI. BÜTÇE

Madde 8- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VII. YÜRÜRLÜK

Madde 9- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.