Biz Kimiz ?

Güneş Enerjisi Santrallerinin yapımı 01.06.2017 tarihinde başlamış olup 27.11.2017’de tamamlanmıştır. Tesisin toplam yatırım tutarı 5.601.051 USD’dir. Yatırımlar uzun vadeli finansal kiralama ile finanse edilmiştir. Geri kalan 115.374 USD’si şirket kaynaklardan karşılanmıştır.

Güneş Enerji Santrali için enerji nakil hattı yapımı 27.09.2016 tarihinde başlamış 01.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Enerji nakil hattı ve dağıtım merkezlerinin toplam güç kapasitesi 34,5 kV ve uzunluğu 16.603 metredir. Enerji nakil hattı özkaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam yatırım tutarı 1.849.022 TL’dir.

26.02.2020 tarih itibariyle Tedaş ile imzalanmış olan ENH Devir Sözleşmesine istinaden Tedaş'tan, KDV dahil olmak üzere toplam 2.038.304,86 TL Şirketimiz hesabına intikal etmiştir.

Şirketimiz 16 Ağustos 1985 yılında kurulmuş olup, 1989 yılında Bodrum Gümbet’de 30.823 m2 ‘lik bir alanda tatil köyü açılışını yapmıştır. Bu tarihten itibaren tatil köyü Şirket tarafından işletilmek ve kiralanmak üzere faaliyetine 2010 yılına kadar devam etmiştir. 2010 yılının sonunda ise tatil evi projesi hayata geçirilmek üzere yıkım yapılmıştır.

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi 2002 yılından itibaren payları borsada işlem gören halka açık bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimiz ayrıca 2006 yılında Bodrum Gündoğan mevkiinde, Fugayaz Gündoğan Evlerinin inşaatına başlamış ve 2007 yılında tamamlamıştır.

Şirket’in % 100 iştirak etmiş olduğu 5 adet GES firması üretime geçmiş ve enerji satışına başlamıştır.

Şirket 2017 yılı ikinci çeyreğinde Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile uzun vadeli finansal kiralama sözleşmesi imzalamıştır. Kare GES firmalarının tesis tamamlanma işi 29.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir.05.01.2018 tarihinde geçici kabul işlemleri bittikten sonra elektrik üretimine geçilmiştir ve elektrik üretim satışı başlamıştır.

Yönetim Kurulumuz


KORAY ETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERKUT YAVUZ ATEŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI


ŞÜKRÜ TUNCER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

HALUK BAHADIR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


UMUT KAAN ÖZSAVANER

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

CEMAL LEVENT GÜLEÇ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Üst Düzey Yöneticiler


ASLI ÇELİKER

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ENGİN KIRALIOĞLU

KAREGES İŞTİRAK ŞİRKETLERİ YÖNETİCİSİ

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Projelerimiz

Projelerimizi görmek için tıklayın.


Devamını Oku

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu dahil tüm Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve/veya huzur hakkı her yıl yapılacak olağan genel kurul gündemine ayrı bir madde konularak Genel Kurulca belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz. Üst Düzey Yönetici ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yöneticiler sabit ücret alırlar