ESAS SÖZLEŞMEMİZ

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi

ESAS SÖZLEŞMESİ 

  

KURULUŞ 

MADDE 1: 

 1. Aşağıda adı ve soyadları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret  Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir  anonim T.C. uyruklu Yeşilköy,Baharistan Sok. no: 22, istanbul da mukim Recep Emre Can  şirket kurulmuştur. 
 2. T.C. uyruklu Yeşilyurt, Ekim Sok. No: 32/3 istanbul da mukim İsmail Mete Can c. T.C. uyruklu Botancı, Tan Sok. 7/4 İstanbulda mukim Necip Yılmaz Aksu  d. T.C. uyruklu Etiler Cengiz Topel Cd. Merey Sitesi İst. De mukim Mehmet Yolcuoğlu e. T.C. uyruklu Yeşilyurt Ekin sok. No: 32 İstanbul da mukim Mehmet Can 
 3. T.C. uyruklu Ataköy, 4.kısım Rafet bele Cad. 222. blok No: 20 İstanbul da mukim Melih  Aydoğ  
 4. T.C. uyruklu, Erenköy. Etem Efendi Cad. Fırın Sok. No:9/34 İstanbul da mukim Burhanettin  Aksoylar 
 5. T.C. uyruklu Yeşilköy Marmara Sitesi C2 blok K:6B /7 İstanbulda mıkim Atilla Argüder i. T.C. uyruklu Bostancı Yazmacı Tahir Sok. Kardeşler Apt. No:41/7 İstanbul da mukim Orhan  Aksoylar 
 6. T.C. uyruklu Yeişlköy Baharistan Sok. No:22 İstanbulda mukim Gülen Can 

ŞİRKETİN TİCARİ UNVANI: 

MADDE 2: 

Şirketin Unvanı: “ Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi ” dir. Ana sözleşmede ismi  şirket olarak geçecektir. 

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: 

MADDE 3: 

Konu: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki şekilde oluşmaktadır.  

Turizm ve İnşaat  

Turizm sahasında mer’i ve ileride mer’i olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi  mevzuat çerçevesinde ticari, sınai ve mali konularda yurtiçinde ve yurtdışında, şirket  faaliyetleri ile sınırlı olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasına teminen Sermaye Piyasası  Mevzuatında ön görülen gerekli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  kaydıyla, aşağıda uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak şirketin turizm  ve inşaat alanındaki amaç ve konusunu oluşturmaktadır.  

1) Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil ya da  çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri, yaşam alanları tesis ve inşa etmek,  satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak,  turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği  yapmak,  

2) İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler  yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve  rezervasyon anlaşmaları yapmak,  

3) Hava, kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak,  kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve  aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili  komisyonculuk ve mümessillik yapmak, 

4) Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının  imal, ithal ve ihracını , yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun  olarak spor okulları açmak ve tesisleri yapmak, 

5) Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili  çeşitli işlemlerde aracı olmak,

6) Yat işletmeciliği ile ilgili olarak çekek yeri yapmak, bakım servis istasyonları kurmak  veya kiraya vermek, 

7) Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde  yiyecek, içecek servisleri, lokanta, çay, pastane, gazino ve benzeri iş yerlerini  doğrudan veya kiralamak suretiyle ve kooperatif ve sair kuruluşlar aracılığıyla  yapmak,  

8) Her türlü maddeden hediyelik eşya, mal imal, ihraç, ithal etmek, dahili ticaretini  yapmak, yurtiçinde ve dışında sergiler açmak, fuarlara katılmak ve her türlü turistik  konfeksiyon ve tekstil ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapmak,  

Enerji

Şirket, başta güneş olmak üzere her nevi kaynağa dayalı enerji ve yenilebilir enerji  kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretmek amacıyla kendisi ve/veya yurtiçi ve  yurtdışındaki üçüncü kişilere her türlü tesisi planlamak, mühendislik, taahhüt, montaj ve  kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,  bakım ve onarım hizmetleri vermek ve iştikal konularında faaliyet gösteren tesislerin alım  satımını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile  iştigal eder. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası ve diğer ilgili tüm  mevzuatlara uygun olarak aşağıdaki konularda enerji alanındaki faaliyetlerini  oluşturacaktır.  

1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli lisans alınarak veya lisanssız enerji  kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim  tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi ve elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin  müşterilere satışı  

2) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak,  devralmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek.  

3) Güneşten elektrik ve enerji üretimi amacıyla her türlü makina, ekipman, elektronik,  sistem, software, güneş kollektörü, pv panel, invertör, pil, elektrikli ve elektronik  kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre  elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında  üretimi, alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 

4) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ve enerji  üretim ünitelerini ve tesisleri projelendirmek, planlamak, mühendislik, taahhüt,  montaj, ve kurmak, işletmeye almak, işletmek, alım satımı, devralmak, kiralamak,  kiraya vermek bakım ve onarım hizmetleri vermek 

5) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere,  perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla  satmak. 

6) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan  ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, 

7) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine  girmek. 

8) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak 

9) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili  mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve  türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji  kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri  satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek,  ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak  etmek, anlaşmalar akdetmek,

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket  faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; 

 1. a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman  kiralamak, satın almak ve satmak. 
 2. b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 
 3. c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından her türlü menkul ve  gayrimenkul malları ve araçları, makine ve ekipmanları iktisap etmek, satın almak,  satmak, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralamak, kiraya vermek her  surette tasarruf etmek,ipotek almak ve vermek,kira ilişkisine girmek,gayrimenkule  müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi, tapuda şerh ve tescil işlemleri ve  benzeri tüm işleri yapmak, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde  her türlü bina tesisi ve benzeri inşaatı bizzat yapmak veya üçüncü kişilere  yaptırmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, 
 4. d) Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare  ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 
 5. e) Faaliyet konuları ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi  şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları  kurmak,kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetleri ve tahvillerini  aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak. 
 6. f) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla  teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak. 
 7. g) Şirket faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler  kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, yabancı şirketler ve firmalarla yeni  şirketler kurabilir. Her türlü rezervasyon anlaşmaları yapabilir. Sermaye Piyasası  Kanunu’nun 21/1 maddesi hükmü saklıdır, 
 8. h) Amacı ile ilgili olarak yurt içinden ve yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari  marka, teknik yardım,ustalık (know how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai  mülkiyet haklarını iktisap etmek,bunları kiralamak, devir ve temlik etmek ve bunlar  üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve  Geliştirme çalışmalarında bulunmak, 
 9. ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve  pazarlamacılık faaliyetinde bulunabilir. Bu tür müesseselere mümessillik, bayilik ve  acentelik verebilir,  
 10. i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli/yabancı şirketler ile  anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere iştirak etmek ve taahhütlere  girmek, 
 11. j) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile  ilgili işletme ve ortaklıklar tarafından çıkarılan hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer  menkul kıymetlerini satın almak, bunlara iştirak taahhütlerinde bulunmak, bunları  satmak, değiştirmek, devretmek, rehin ve sair surette teminat olarak göstermek ve  bunlar üzerinde her türlü işlemlerde bulunmak,  
 12. k) Faaliyet konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrimenkul iktisap edebilir,  iktisap edilen gayrimenkulleri başkasına devir ve ferağ ile bunların üzerine ipotek  tesis edebilir, şirket başkalarına ait gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde şirket  lehine ipotek ve rehin tesis edebilir,  
 13. l) Şirket faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere yerli veya yabancı şirket ve  bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına  ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı  tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen  esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak  kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya  kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin  alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları  fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek.  
 14. m) Şirket gerektiğinde faaliyet konusuna giren emtia, eşya, takım ve malzemelerin  bizzat imal ve montajı için her nevi sınai tesisler kiralar, cümle atölye fabrika,  tersane, servis istasyonları inşa edebilir, kurabilir, işletebilir veya bu işleri dışarıda  yaptırabilir,  

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka  işlere girişilmek istendiği taktirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un  tasdikine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra adı geçen işler yapılabilecektir. Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’ndan, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınacaktır. 

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile  Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.  

MERKEZ VE ŞUBELER: 

MADDE 4: 

Şirketin Merkezi İstanbul ili, Beşiktaş İlçesi’dir. Adresi; Beyaz Karanfil Sokak. No: 13 3.Levent/Beşiktaş İstanbul’dur. 

Adres Değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.  Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş  adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum  fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek  şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca irtibat büroları ve mümessillik büroları kurabilir. 

ŞİRKETİN SÜRESİ: 

MADDE 5: 

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. 

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ : 

MADDE 6: 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş  ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.10.2010 tarih ve 32/932 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye  sistemine geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 270.000.000-TL (İkiyüzyetmişmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1-TL  (Bir Türk Lirası) itibari değerde 270.000.000-(İkiyüzyetmişmilyon)-adet paya bölünmüştür.  

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl)  için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa  dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha  önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin  almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması  zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla  sermaye artırımı yapılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 54.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış  sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.  

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli  gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek  çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması  ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya  nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay  alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde  kullanılamaz. 

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.  

SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI: 

MADDE 7: 

Şirketin kayıtlı sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde  genel kurul kararı ile artırılabilir ve azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın  uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun izninin alınması  zorunludur. 

Çıkarılmış sermayenin artırılması halinde mevcut hissedarların yeniden çıkarılacak payları almada  rüçhan hakları vardır. Yönetim Kurulu mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Fevkalede yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen yeniden değerleme ve benzeri fonların sermayeye  eklenmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin artırılması halinde her ortağa şirketteki hissesi oranında  bedelsiz yeni hisse senedi verilecektir. 

HİSSEDARLARIN SORUMLULUĞU: 

MADDE 8: 

Hissedarlar ve kurucular ancak taahhüt ettikleri hisselerin bedeli kadar sorumludurlar. Kendilerine  taahhüt miktarından başka bir sorumluluk yüklenemez. 

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ: 

MADDE 9: 

Pay senedi şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu  taktirde, şirket karşısında haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu hususta  Türk Ticaret Kanununun 477.maddesi uygulanır. 

HİSSELERİN DEVRİ : 

MADDE 10: 

Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. 

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanununun hükümlerine tabidir. 

TAHVİLAT ÇIKARILMASI : 

MADDE 11 : 

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret  Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü  tahvil,finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul  edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.  

Yukarıda sözü edilen belgelere müteallik şartların tesbiti hususunda Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.

YÖNETİM KURULU :

MADDE 12: 

Şirket’in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul’un pay sahiplerinin  göstereceği adaylar arasından seçeceği en az beş veya en çok yedi kişiden kurulacak idare heyeti  tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye  Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu,  Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.  

YÖNETİM KURULU SÜRESİ VE YENİDEN SEÇİMİ : 

MADDE: 13 

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıllık süre için seçilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi  mümkündür. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin de  görev süresi bir yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. 

Genel Kurul gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

ŞİRKETİN İLK YÖNETİM KURULU VE GÖREV TAKSİMİ: 

MADDE 14:  

 Yürürlükten kaldırılmıştır. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, SORUMLULUKLARI İLE KOMİTELER:

MADDE 15:

a) TOPLANTILAR 

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı  şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye,  diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu  toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.  

b) SORUMLULUK 

Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ile müzakere usulleri ve rekabet yasakları  hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanacaktır.  

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey  yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı  ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için  genel kurul tarafından önceden onay verilir ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi sunulur. 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas mukavele ile genel kurula  verilmiş yetkiler dışındaki her türlü hususlarda karar almaya yetkilidir. İdare heyeti kanunen tutulması  zorunlu olan ticari defterler dışında Türk Ticaret Kanunu’nun 326 ıncı maddesinde belirtilen defterleri de  tutar. 

Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve  şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine  ilişkin diğer işlemlerde de Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine  uyulur. 

c) KOMİTELER 

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları,  Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime  ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

YÖNETİM KURULU KARAR NİSABI: 

MADDE 16: 

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden olursa 4 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını  toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red  oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek  toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. 

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: 

MADDE 17: 

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili “ Yönetim Kurulu”na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve  sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir  kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine  uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza  ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak  üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile  yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil  ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet  sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir  şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar  geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375.’nci maddesi hükümleri saklıdır. 

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ: 

MADDE 18: 

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulca onaylanacak belli bir ücret alırlar. Söz konusu ücretin tespitinde  kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları  zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından  belirlenir. 

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve  koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. 

İDARECİLERİN TAYİN ÜCRETİ: 

MADDE 19: 

Şirket idarecilerinin tayini, azil ve ücretlerinin tespiti Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 

MURAKIPLAR: 

MADDE 20: 

Genel Kurul bir hesap dönemi için pay sahipleri arasından veya hariçten bir veya birden fazla murakıp  seçer. Bunların sayısı üçü geçmez. 

 Seçilen murakıpların ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.  

GENEL KURUL : 

YENİ MADDE 21: 

a)Davet Şekli 

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nın temsilcisi de yer alır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, genel kurul toplantı daveti  mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, TTK ve SPK mevzuatı  gereğince, TTSG’de, şirketin resmi internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK’ca  belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. İş bu çağrı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası  Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Genel Kurul  toplantılarına çağrı konusunda SPKn’nun 29/1 hükmü saklıdır. 

b)Toplantı Vakti; 

Olağan genel kurul,şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa,  olağan üstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

c)Oy Verme ve Vekil Tayini; 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay  için bir oyu vardır. 

Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerinin ve diğer pay sahipleri veya hariçten tayin  edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka  temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler. Vekaletnamenin yazılı şekilde  olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.  

d)Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı; 

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 413.maddesinde yazılı hususlar müzakere  edilerek gerekli kararlar alınır. 

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu, SPKn’nın kurumsal  yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.  

e)Toplantı Yeri; 

Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli  bir yerinde toplanır. 

f)Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: 

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret  Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin  genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına  ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için  oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas  sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,  anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.  

OY KULLANMA ŞEKLİ : 

YENİ MADDE :22 

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri  hisselerin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI : 

YENİ MADDE: 23 

Gerek olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  bulunması hakkında Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda  Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulur.  

İLAN : 

YENİ MADDE: 24 

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve Türk  Ticaret Kanunu’nun 35’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere Şirket’in kurumsal  internet sitesinde en az 15 gün önce yayınlanır. Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar  Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri sayılmaksızın  en az üç hafta önceden yayınlanır. İlanda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde  duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.  

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 474 ve 532inci  maddeleri hükümleri uygulanacaktır. 

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

YENİ MADDE 25: 

Ana sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliklerin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Gümrük  veTicaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.Ana sözleşmedeki değişiklikler  usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden  itibaren yürürlüğe girer. 

HESAP DÖNEMİ: 

YENİ MADDE 26: 

Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar, aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap  yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o senenin aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva  eder. 

YILLIK RAPORLAR VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER: 

YENİ MADDE 27: 

Şirketin bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösterenYönetim Kurulu raporu, denetim raporu, finansal  tablo ve raporlar, genel kurul toplantı tutanağı, pay sahipleri çizelgesi ve hazır bulunanlar listesi üçer  suret halinde genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine tevdi edilecektir.  Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim  raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na  gönderilir ve kamuya duyurulur.  

KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI: 

YENİ MADDE 28 : 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi  zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl  zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

 1. a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

Birinci Temettü  

 1. b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk  Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. 
 2. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile  memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve  kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Temettü: 

 1. d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,  Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun  521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

 1. e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %  5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci  fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için  belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere,  çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar  verilemez.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate  alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine  genel kurulca kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 

KARIN DAĞITIM TARİHİ: 

YENİ MADDE 29 : 

Senelik karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri gözetilerek, yönetim  kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun  olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. 

FESİH VE İNFİSAH 

YENİ MADDE 30: 

Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan nedenlerle yada mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi  yasal hükümler çerçevesinde genel kurul kararı ile fesih olunabilir.Şirketin, fesih ve infisah durumlarında  tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. 

TASFİYE MEMURU ATANMASI: 

YENİ MADDE 31: 

Şirket iflastan başka bir nedenle infisah eder ya da fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul  tarafından atanır. 

HAKEM VE YETKİLİ MAHKEME: 

YENİ MADDE 32: 

Şirketin gerek çalışma gerek tasfiye zamanında, şirket ile hissedarlar ya da yalnız hissedarlar arasında  şirket işlerinden dolayı doğacak uyuşmazlılarda “İstanbul” mahkemeleri yetkilidir. 

KANUNİ HÜKÜMLER VE BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

YENİ MADDE 33: 

Bu esas mukavelede belirtilmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan  maddeleri uygulanmaz.  

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,  Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Esas mukaveledeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayından geçerek  kabul edilen her değişiklikten sonra, esas mukavelenin yeni şekli ile ilgili tam metnin birer nüshası  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir. 

MALİ TABLO VE RAPORLAR: 

YENİ MADDE 34: 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye  tabi olunması durumunda, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve  esaslar dahilin de Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

YENİ MADDE 35:

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu,  Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve  ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Ayrıca, TTK’nın 378 inci maddesi uyarınca riskin erken  saptanması amacıyla bir komite kurulur. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.  Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas  sözleşmeye aykırı sayılır, 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her  türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin  işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, 

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun  kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.