Kar Dağıtım Politikası Hakkında

Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası Şöyledir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye   18.000.000,00
2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   42.721,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
  SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (VUK) Göre
3 Dönem Karı 57.581,00 6.787.933,81
4 Ödenecek Vergiler (-) 0,00 1.520.206,24
5 Net Dönem Karı (=) 57.581,00 5.267.727,57
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) (13.531.164,00) 0,00
7 Birinci Tertip Yasal Yedek (-) 263.386,38 263.386,38
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 0,00 5.004.341,19
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)    
10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı    
11 Ortaklara 1. Temettü    
- Nakit    
- Bedelsiz    
- Toplam    
12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü    
13 Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü    
14 İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü    
15 Ortaklara İkinci Temettü    
16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe    
17 Statü Yedekleri    
18 Özel Yedekler    
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK    
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar    
- Geçmiş Yıl Karı    
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
         
  GRUBU TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
  TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT A 0,00 0,00 0,00
  TOPLAM 0,00    
         
NET A 0,00 0,00 0,00
  TOPLAM 0,00    
         
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ  BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
0,00 0,00