Metemtur İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Bilgilerimiz Şöyledir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKA ve STRATEJİMİZ

Sürdürülebilirlik konusunda en önemli yer tutan iklim değişikliği sorunu ile mücadelede en etkin çözüm olan yenilenebilir enerji yatırımları, varlıklarımız içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yatırımlar aynı zamanda yarattığı düzenli nakit akışları ile Şirketimizin genel yönetim giderlerini karşılayarak Şirketimizin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bu açıdan Şirketimizin sürdürülebilirlik pozisyonunun oldukça dengeli, hem kendisine hem de dünyaya değer yaratan bir noktada olduğunu değerlendiriyoruz. Büyümemizde bu dengeyi korumak en önemli hedeflerimizden birisi olacaktır. Metemtur, ekonomik faaliyetlerini çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak yürütür. Kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinde önemli bir rol oynar. Kurumsal yönetimle, başta sermaye piyasalarında yer almanın gerektirdiği, kurumsallık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik hedeflerinin yerine getirilmesi, yürürlükteki tüm kanun ve yasalara uyum ve dünya genelinde ve ülkemizde kabul görmüş iş etiği standartlarının en üst seviyede içselleştirilmesi hedeflenir. Aynı zamanda, Kurumsal Yönetim; Çevre ve Sosyal Sorumluluk alanlarındaki hedeflere ulaşılmasının yöntemlerini, uygulamalarını ve işleyişini yerine getirmek üzere konumlandırılmıştır. Bu genel çerçeve içerisinde Şirketimiz; - Yürüttüğü faaliyetlerin başta ortakları/yatırımcıları ve çalışanları olmak üzere tüm paydaşlarına etkilerini, çevresel ve sosyal sonuçlarını göz önünde bulundurur, olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli tedbirleri alır, - Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder, - Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır, - Tüm ulusal ve yerel yasalara ve genel kabul görmüş iş etiği standartlarına uygun hareket eder, - Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Tedarikçi seçiminde ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinde, tedarikçilerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uyumunu gözetir, - Çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim ile ilgili olarak attığı adımları maliyet olarak değil yatırım olarak görür ve orta uzun vadede bu yatırımların, şirket değerine katkı sağlayacağını bilir, - Enerji yatırımlarında ve enerji kullanımında karbon salınımını en aza indirecek alternatifleri tercih eder, - İnşaat ve gayrimenkul yatırımlarında doğa ve çevre ile uyumlu yapılar üretmeyi hedefler, - Yatırım yapacağı sektör ve şirket seçimlerinde, sektör ve şirketin çevre ve sosyal sorumluluk ile ilgili uygulamalarını sorgulayarak hareket eder. Sürdürülebilirlik politika ve stratejimizde kurumsal yönetimin merkezi rolü nedeniyle, Şirketimizdeki Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden oluşacak şekilde bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. 2022 yılından itibaren Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili olarak Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yönetim kurulumuza raporlamalar yapılacaktır. Sürdürülebilirlik ilkeleri ile ilgili sorumluluk yönetim kurulundadır.